Condicións de uso do sitio web de Electricidad Núñez, S.L.


Elnunez.com

Electricidad Núñez, S.L. (en adiante Electricidad Núñez, S.L. ) con domicilio na Avenida da Mariña, 38 - Bajo con CIF B27118389 representada por Celia Mª Núñez García con NIF 76566162J pon a disposición no seu sitio web elnunez.com determinados contidos de carácter informativo sobre as suas actividades.

As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de Electricidad Núñez, S.L. por parte dos USUARIOS que accedan o mesmo. As presentes condicións xerais que se lle expoñen o USUARIO no sitio web elnunez.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que aas lea, as imprima, archive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sin que se producidora esta aceptación.

Electricidad Núñez, S.L. está INSCRITA NO REXISTRO MERCANTIL DE LUGO, CON FECHA 27 ABRIL DE 1990-TOMO 143, FOLIO 43, HOJA Nº LU-136-INSCRIPCION 1ª-CIF B27118389.

O acceso o sitio web de Electricidad Núñez, S.L. implica sin reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na sua totalidade. O USUARIO se compromete a non utilizar o sitio web e os servicios que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias a ley e a respetar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1.-A utilización do sitio web de Electricidad Núñez, S.L. non conleva a obligatoriedade de inscripción do USUARIO, salvo si este USUARIO desexe utilizar aa base de datos de artículos existentes en elnunez.com onde será preciso que se rexistre cubriendo un formulario básico, Êsta suscripción se rexirá polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web rixense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todoslos actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito a intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc. Expresamente Electricidad Núñez, S.L. prohíbe os seguintes:
1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de daño a los sistemas de Electricidad Núñez, S.L. ou a terceiros.
1.1.2.- Realizar sin a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing").
1.2.- Electricidad Núñez, S.L. podrerá interrumpir en calquer momento o acceso o seu sitio web si detecta un uso contrario a legalidade, a boa fe ou as presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS.

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluidos por:
2.1.- Electricidad Núñez, S.L. utilizando fontes internas e externas de tal modo que Electricidad Núñez, S.L. únicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.
2.2.- Electricidad Núñez, S.L. reservase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

Electricidad Núñez, S.L. informa que o sitio web elnunez.com os contenidos propios, la programación e o diseño do sitio web se encuentra plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de Electricidad Núñez, S.L.. Electricidad Núñez, S.L. utiliza fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e tamén establece links ou hiperenlaces a artículos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluidas podrerá solicitar en calquera momento a eliminación das referidas referencias.

CUARTA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABEL

As presentes condicións xerais rixense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflicto que se derive das presentes condiciones xerais os Xulgados de VIVEIRO renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidera corresponderlle.

QUINTA.-

No caso de que cualquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demás cláusulas seguirán vixentes e se interpretarán tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Electricidad Núñez, S.L. poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia os mesmos salvo reconocemento expreso por parte de Electricidad Núñez, S.L.

AVISO LEGAL

En virtud da Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre a Protección de Datos de carácter persoal, facémolo coñocedor de que os seus datos persoais que poden estar nesta comunicación, están incorporados nun ficheiro automatizado responsabilidade da empresa mercantil Electricidad Núñez, S.L. CIF: B-27118389, inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, con fecha 27 Abril 1990- TOMO 143, FOLIO 43, HOJA Nº LU-136-INSCRIPCION 1ª. O usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique a través de www.elnunez.com e manterá actualizada a información que facilite a Electricidad Núñez, S.L. de forma que responda en todo momento a súa situación real, sendo o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice, así como dos perxuicios que cause por elo a Electricidad Núñez, S.L. ou a terceiros.
Electricidad Núñez, S.L.. non puede asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida nas páxinas de Internet de Electricidad Núñez, S.L.
Cos límites establecidos na ley, Electricidad Núñez, S.L. non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que conteñen nas suas páxinas de Internet. Os contidos e información das páxinas de Internet de Electricidad Núñez, S.L. están elaboradas por profesionais debidamente cualificados para o exercicio da súa profesión. Sin embargo, os contidos e información non vinculan a susodita, nin constituen opinións, consellos ou asesoramento legal de ningún tipo, pois tratase meramente dun servicio ofrecido con carácter informativo e divulgativo.
As páxinas de Internet de Electricidad Núñez, S.L.. poden conter enlaces (links) a outras páxinas de terceiros. Polo tanto, ésta non poderá asumir responsabilidades polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros. Os textos, imáxenes, sons, animacións, software e o resto de contidos incluidos nesta website son propiedade exclusiva de Electricidad Núñez, S.L. ou os seus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial, debe contar co consentimento expreso de Electricidad Núñez, S.L.
Asimesmo, para acceder os servizos que Electricidad Núñez, S.L. ofrece a través da website, deberá proporcionar algúns datos de carácter persoal. En cumplimento do establecido na LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, informamoslle que os seus datos personais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheros de Electricidad Núñez, S.L. co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos. Asimesmo, lle informamos da posibilidad de que exerza os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, na Avenida da Mariñ, 38 - Baixo 27780 Foz(Lugo), ou ben, enviar un correo electrónico a elnunez@elnunez.com.
Asimesmo, a sua aceptación o presente Aviso Legal supón a prestación do seu consentimento expreso para que Electricidad Núñez, S.L. poida remitirlle comunicaciones publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou otro medio de comunicación equivalente, nos términos establecidos pola Ley 34/2002, de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico. No suposto de non estar interesado en recibir este tipo de comunicacións pode dirixirse a Electricidad Núñez, S.L. a dirección anteriormente indicada ou o correo electrónico elnunez@elnunez.com, manifestando a súa vontade.

PROPIEDADE INTELECTUAL

Os contidos suministrados por Electricidad Núñez, S.L. están suxeitos os dereitos de propiedade intelectual e industrial e son titularidade exclusiva de Electricidad Núñez, S.L. ou das persoas físicas ou xurídicas que se informe. Mediante a adquisición dun producto ou servizo, Electricidad Núñez, S.L. non confire o adquirinte ningún dereito de alteración, explotación, reproducción, distribución ou comunicación pública sobre o mesmo, reservándose Electricidad Núñez, S.L. todos estos dereitos. A cesión dos citados dereitos precisará o previo consentimento por escrito por parte do titular dos mesmos, de maneira que o cliente non poderá poñer a disposición de terceiras persoas ditos contidos.
A propiedade intelectual extendese, ademáis do contenido incluido en Electricidad Núñez, S.L. os seus gráficos, logotipos, diseños, imáxenes e códigos fonte utilizado para a súa programación. Electricidad Núñezz, S.L. obtuvo a Información e os materiais incluidos na web de fontes consideradas como fiables e, si ben se tomaron medidas razonabeis para asegurarse de que a información contida sexa a correcta, Electricidad Núñez, S.L. non puede garantir que en todo momento e circunstancia dita información sexa exacta, completa, actualizada e, consecuentemente, non debe confiarse nela como si o fuera. Electricidad Núñez, S.L. declina expresamente calquera responsabilidade por error ou omisión na Información contida nas páxinas desta web.
Electricidad Núñez, S.L. reservase a facultade de modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido da web, os vínculos ou a información obtida a través dela, sin necesidade de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidade algunha como consecuencia da incorrecta utilización da web que poida levar a cabo o usuario, tanto da información como dos servizos nela contidos.
En ningún caso Electricidad Núñez, S.L. , as súas sucursais e/ou centros de traballo,os seus directores e/ou apoderados, empleados e, en xeral, o persoal autorizado serán responsables de calquera tipo de perxuicio, pérdas, reclamacións ou gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa ou indirectamente, do uso e/ou difusión da web ou da Información adquirida ou accedida por ou a través desta, ou dos seus virus informáticos, de fallos operativos ou de interrupcións no servizo ou transmisión ou de fallos na línea no uso da web, tanto por conexión directa como por vínculo ou outro medio, constituindo a todolos efectos legais un aviso a cualquera usuario de que estas posibilidades e eventos poden ocurrer.
Electricidad Núñez, S.L. non se fai responsable das webs no propias as que se poida acceder mediante vínculos ou enlaces ("links") ou de cualquera contido posto a disposición de terceiros. Cualquera uso dun vínculo ou acceso a unha web non propia será realizado por vontade e a riesgo e ventura exclusiva do usuario. Electricidad Núñez, S.L. non recomenda nin garante ningunha da/s Información/s obtida/s por ou a través dun vínculo, nin se responsabiliza de ningunha perda, reclamación ou prexuicio derivado do uso ou mal uso dun vínculo, ou da Información obtenida a través del, incluindo outros vínculos ou webs, da interrupción no servizo ou no acceso, ou do intento de usar ou usar mal un vínculo, tanto o conectar a web de Electricidad Núñez, S.L. como o acceder a información doutras webs desde a mesma.
Nalgunhas ocasións, esta web utiliza "Cookies", e dicir, pequenos ficheiros de datos que se xeneran no ordenador do usuario e que permiten obter a seguinte Información: 1) Fecha e hora da última vez que o usuario visitou a web; 2) Diseño e contidos que o usuario escolleu na súa primeira visita a web; 3) Elementos de seguridade que interveñen no control de acceso as áreas restrinxidas e 4) Outras circunstancias análogas. O usuario ten a opción de impedir a xeración de cookies, mediante a selección da correspondente opción no seu programa navegador. Sen embargo, Electricidad Núñez, S.L. non se responsabiliza de que a desactivación das mesmas impida bon funcionamento da páxina web.

PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Esta web e propiedade de Electricidad Núñez, S.L. Os derechos de Propiedade Intelectual e dereitos de explotación e reproducción desta web, das suas páxinas, pantallas, a Información que conteñen, a súa apariencia e diseño, así como os vínculos ("hiperlinks") que se establezcan desde ela a outras páxinas web de calquera sociedade filial e/ou dominada de Electricidad Núñez, S.L. son propiedade exclusiva desta, salvo que expresamente se especifique outra cousa.
Calquera denominación, diseño e/ou logotipo, así como calquera producto ou servizo ofrecidos e reflexados nesta páxina web, son marcas debidamente rexistradas por Electricidad Núñez, S.L. polos súas sociedades filiais e/ou dominadas ou por terceiros.
Calquera uso indebido das mesmas por persoas diferentes do seu lexítimo titular e sin o consentimento expreso e inequívoco por parte deste poderá ser denunciado e perseguido a través de todolos medios legais existentes no Ordenamento Xurídico español e/ou comunitario.
Os dereitos de propiedade intelectual e marcas de terceiros están destacados convintemente e deben ser respetados por todo aquél que acceda a esta páxina, non sendo responsabilidade de Electricidad Núñez, S.L. o uso que o usuario poida levar a cabo o respecto, recaendo a responsabilidade exclusiva na súa persoa.
So para uso persoal e privado permitese descargar os contidos, copiar ou imprimir calquera páxina desta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar ou suprimir a información, contido ou advertencias desta web sin a previa autorización por escrito de Electricidad Núñez, S.L.

TRABALLAMOS CON PRIMEIRAS MARCASCLIENTES

REPRESENTACIÓNS

CERTIFICADOS